Home » Notícies » Primera versió de la Cartografia de caracterització de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits

Primera versió de la Cartografia de caracterització de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits

Aquesta cartografia pretén mostrar la vulnerabilitat de les formacions de bosc mixt subhumit mediterrani al canvi climàtic. Aquesta cartografia s’ha realitzat a nivell de Catalunya, a on aquestes formacions ocupen una superfície d’unes 152.000 ha. Els dos principals impactes del canvi climàtic sobre aquestes formacions a l’àrea d’estudi són:

  • Restricció hídrica: s’expressa mitjançant la comparació de les dades climàtiques històriques (1985-2015) i dades climàtiques projectades (2020-2050), seguint el model global CNRN-CERFACS-CNRM-CM5, regionalitzat mitjançant el model europeu CCLM4-8-17 i sota l’escenari de concentració representatiu 4.5 (escenari que inclou l’aplicació de determinades mesures de mitigació del canvi climàtic), del projecte EU-CORDEX (Kotlarski et al., 2014). El tractament de dades climàtiques s’ha realitzat amb el paquet estadístic MEDFATE (de Càceres et al, 2017), i De Càceres et al, (2018).
  • Grans incendis forestals: la cartografia s’ha elaborat a partir d’informació georeferenciada d’estructura forestal i models de combustible, informació biofísica i escenaris meteorològics, i mitjançant l’ús del simulador de comportament del foc FlamMap 5 (Finney, 2006).

Vulnerabilitat del bosc mixte mediterrani subhumit a Catalunya a la restricció hídrica, calculada a partir de la tendència de canvi en la diferencia entre ETP i precipitació mitjana anual.

Vulnerabilitat del bosc mixte mediterrani subhumit a Catalunya a generar focs de capçades i grans incendis forestals

Durant 2019 es realitzarà una avaluació de la cartografia per part del Comitè Assessor d’Experts (Acció D1) i per altre personal expert en biogeografia, ecologia, climatologia i incendis forestals, amb l’objectiu d’editar i difondre la versió definitiva al 2020.

Comments are closed.